Hoe gaan wij om met de gegevens van onze klanten? 

Psyflix verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement lichten we toe hoe we persoonsgegevens van onze klanten verwerken. 

Psyflix zal ontvangen informatie van klanten zorgvuldig behandelen. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door klanten als zodanig is aangeduid. 

Psyflix is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van klanten bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. 

Partners van Psyflix zijn verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van klanten bij de uitoefening van benodigde werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. 

Psyflix is bevoegd gegevens vast te leggen van klanten voor de uitvoering van de ‘Overeenkomst’ en/of om haar van informatie te voorzien over (de producten van) Psyflix’ en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties ten behoeve van accreditatie. Psyflix respecteert de privacy van de klant en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer de klant deze informatieverschaffing niet op prijs stelt, kan dit ten alle tijde worden doorgegeven aan Psyflix via onze contactpagina.