ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYBELEID Ehealthspecialists

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Ehealthspecialists met betrekking tot cursussen van www.ehealthspecialists.com.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ehealthspecialists: gevestigd te (1017 BR) Amsterdam in de Herengracht 437-A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77882253, dat onder de handelsnaam Ehealthspecialists aanbiedt.

Cursus: een opleiding, cursus of training van Ehealthspecialists die via een elektronisch communicatienetwerk (online), in de vorm van een webinar of video-on-demand, wordt gegeven.

Cursist: de natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om een Cursus te volgen.  

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Ehealthspecialists een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ehealthspecialists en Klant met betrekking tot een Cursus in welke vorm en gesloten op welke wijze dan ook.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van Ehealthspecialists

Naam gebruiker: Ehealthspecialists

Vestigingsadres Herengracht 437-A, 1017 BR Amsterdam
Telefoonnummer: 06-43548616
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@ehealthspecialists.com
Website: www.ehealthspecialists.com
KvK-nummer: 77882253
BTW-nummer: NL861183526B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ehealthspecialists en alle Overeenkomsten tussen Ehealthspecialists en Klant. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten, aanvullende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten met Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de website van Ehealthspecialists en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 2. Door Klant of Cursist gehanteerde voorwaarden worden door Ehealthspecialists uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Ehealthspecialists die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Ehealthspecialists is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Ehealthspecialists zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Aanbiedingen van Ehealthspecialists gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kunnen derhalve niet worden aanvaard. Klant doet in juridische zin het aanbod door op basis van een aanbieding van een Cursus schriftelijk een inschrijving te doen op één van de door Ehealthspecialists daarvoor beschikbaar gestelde wijzen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Ehealthspecialists van de inschrijving. Ehealthspecialists kan voor toelating eisen stellen aan de Cursist, zoals met betrekking tot de genoten vooropleiding en/of ervaring. Ehealthspecialists heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren.
 3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 1. Betaling van de Cursus geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs. Alle door Ehealthspecialists gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Ehealthspecialists kan de prijzen wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden op de door Ehealthspecialists aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Ehealthspecialists toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Ehealthspecialists is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief advocaatkosten) die Ehealthspecialists maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.
 5. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Ehealthspecialists, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Ehealthspecialists.
 6. Ehealthspecialists is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het verschaffen van toegang aan een Cursist tot een Cursus, jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Ehealthspecialists, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Ehealthspecialists is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

Artikel 6 – Annuleren en wijzigen

 1. Klant kan een inschrijving voor een Cursus tot 5 werkdagen voor aanvang van de Cursus kosteloos en zonder opgave van redenen schriftelijk annuleren, waarna Ehealthspecialists de betaalde cursusprijs binnen 14 dagen zal terugbetalen aan Klant. Bij annulering van een inschrijving binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Cursus is Klant de volledige prijs van de Cursus verschuldigd.
 2. Klant heeft geen recht op teruggave van de cursusprijs indien een Cursist verhinderd is aan een Cursus deel te nemen. Ehealthspecialists geeft geen korting op de prijs van een Cursus indien een Cursist een Cursus slechts gedeeltelijk volgt.
 3. Ehealthspecialists kan bij het aanbieden van Cursussen een minimaal aantal deelnemers vermelden. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Ehealthspecialists gerechtigd om de betreffende Cursus uiterlijk twee werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname en de betaalde cursusprijs aan Klant terug te betalen, zonder jegens Klant of Cursist gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. 
 4. Ehealthspecialists behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen en/of de datum of het tijdstip van een Cursus te wijzigen. In het voorkomende geval zal Ehealthspecialists Klant daarvan tijdig op de hoogte stellen. Klant heeft bij wijziging van de docent of verplaatsing van de Cursus naar een andere datum of tijdstip het recht om de inschrijving schriftelijk kosteloos te annuleren. Ehealthspecialists zal in dat geval de betaalde cursusprijs binnen 14 dagen aan Klant terugbetalen.
 5. In het geval van ontstentenis van een docent of een andere reden waarom een Cursus niet door kan gaan, zal Ehealthspecialists de Cursus annuleren en de betaalde cursusprijs aan Klant terugbetalen, zonder jegens Klant of Cursist gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 7 – Deelname aan een Cursus

 1. Voor het volgen van een Cursus is het gebruik van een account op www.ehealthspecialists.com vereist. Cursist is verplicht zijn eigen naam op te geven bij het aanmaken van het account. Het is Cursist niet toegestaan om zijn account door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te maken. Cursist zal het wachtwoord van zijn account geheim houden. Indien Cursist de indruk heeft dat iemand anders van zijn account gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Ehealthspecialists.
 2. Cursist zal zelf tijdig voor het volgen van een Cursus zorgdragen voor apparatuur, programmatuur, een goed werkende internetverbinding en adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen om de Cursus via www.ehealthspecialists.com te kunnen volgen. Cursist zal voorts zorgdragen voor het gebruik van de voor het volgen van de Cursus vereiste instellingen. De website van Ehealthspecialists vermeldt de instellingen die nodig zijn om een Cursus te kunnen volgen.
 3. Ehealthspecialists garandeert niet dat deze programmatuur foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur onmiddellijk gecorrigeerd zullen worden. Ehealthspecialists zal zich inspannen om Cursussen zonder onderbrekingen te geven, maar kan niet garanderen dat er geen technische storingen zullen optreden.
 4. Ehealthspecialists kan in geen geval worden aangesproken op een gebrekkige verbinding en andere ongemakken bij het volgen van een Cursus indien Cursist niet voldoet aan het in dit artikel over deelname aan een Cursus bepaalde en/ of technische aanwijzingen van medewerkers van Ehealthspecialists niet volgt.

Artikel 8 – Gebruik van Cursussen

 1. Cursussen die als webinar worden gegeven zijn live en kunnen niet worden teruggekeken.
 2. Cursussen die als video-on-demand worden aangeboden zijn gedurende 4 weken na inschrijving beschikbaar voor gebruik in het account van Cursist op www.ehealthspecialists.com. Klant heeft geen recht op teruggave van de cursusprijs indien Cursist binnen deze termijn geen gebruik maakt van de Cursus.  
 3. Cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt. Het is Klant en Cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ehealthspecialists door Ehealthspecialists geleverde en/of voor gebruik ter beschikking gesteld cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomst, de Voorwaarden of dwingend recht is toegestaan.
 4. Het is Klant en Cursist niet toegestaan om aanduidingen van de handelsnaam van Ehealthspecialists en overige aanduidingen van de herkomst van het cursusmateriaal van een Cursus te (doen) wijzigen of (doen) verwijderen.

Artikel 9 – Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening van Ehealthspecialists kunnen schriftelijk worden ingediend via het contactformulier op www.ehealthspecialists.com.
 2. Ehealthspecialists zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht contact opnemen met Klant om de klacht te bespreken, dan wel zorgdragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie.
 3. Ehealthspecialists streeft ernaar te allen tijde tot een gezamenlijke oplossing te komen.
 4. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

Artikel 10 – Privacy

Ehealthspecialists verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ehealthspecialists in het kader van haar dienstverlening is deze paragraaf van toepassing.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Ehealthspecialists worden toegerekend in geval van een van de wil van Ehealthspecialists onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Ehealthspecialists, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door Ehealthspecialists ingeschakelde derden.
 2. In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Ehealthspecialists opgeschort. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden hebben Ehealthspecialists en Klant de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding, ook niet als Ehealthspecialists daardoor enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Cursussen en cursusmateriaal de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan Ehealthspecialists niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van Cursussen en cursusmateriaal.
 2. Ehealthspecialists is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Klant of Cursist, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.
 3. De aansprakelijkheid van Ehealthspecialists is beperkt tot directe schade van Klant of Cursist en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Ehealthspecialists wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Ehealthspecialists komt. De vordering tot betaling van schadevergoeding van Klant is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Ehealthspecialists heeft uitgekeerd.  
 4. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Ehealthspecialists beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 3 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 1.000.
 5. De beperking van aansprakelijkheid van Ehealthspecialists geldt niet indien aan de zijde van Ehealthspecialists sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met programmatuur en diensten van Ehealthspecialists, Cursussen, het bij Cursussen gehanteerde cursusmateriaal en daarmee verband houdende know how, berusten bij Ehealthspecialists en haar licentieverleners.
 2. Ehealthspecialists verleent de Cursist een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op gebruik van zijn account op www.ehealthspecialists.com en de daarbij beschikbaar gestelde faciliteiten voor het volgen van Cursussen. 
 3. Ehealthspecialists of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Klant en Cursist mogen deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen. Ehealthspecialists en haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het type apparaten waarop een Cursus kan worden gevolgd.
 4. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke codes te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
 5. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15 – Beëindiging Overeenkomst

 1. Ehealthspecialists kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zijn alle verplichtingen van Klant aan Ehealthspecialists onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ehealthspecialists is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Artikel 17 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.
 2. Ehealthspecialists is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Klant gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Ehealthspecialists uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen. Klant is verplicht op eerste verzoek van Ehealthspecialists alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.
 3. Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ehealthspecialists. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.